Regulamin
Regulamin

Regulamin

1. Pomieszczenia mieszkalne wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej „Gośćmi”.
2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 10:00 następnego dnia. Jeżeli Gość najmując pokój nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić u Gospodarzy do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Gospodarze uwzględnią życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości i jeśli dysponuje wolnymi miejscami.
4. Zatrzymanie pokoju po godzinie 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie trwania jego wynajmu.
6. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie obiektu.
7. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników lub innych osób.
8. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich Gospodarzom.
9. Nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, pojazdów, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00  i w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno wyrzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiały łatwopalne, żrące lub wydzielające przykrą woń, palić papierosów w pokoju i w innych pomieszczeniach.
12. Przed opuszczeniem pokoju lub położeniem się do snu Gość powinien zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okno lub je unieruchomić w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichury lub innych zjawisk atmosferycznych, wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.
13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe ze jego winy lub winy odwiedzających go osób.
14. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu lub Gospodarzy, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji przechowamy przedmioty przez 3 miesiące.
16. Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia. Nie zwracamy wpłaconych kwot należnych tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynku.
17. Jeśli poniesiemy znaczne straty z powodu niezrealizowanej rezerwacji, Gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu pokoju.